Baruch in de Bijbel

Invoering: Baruch in de Bijbel is erg beroemd. Talloze mensen in de Bijbel noemen Baruch, en de betekenis van Baruch is gezegend en wordt tegenwoordig nog steeds gebruikt.

Baruch in de Bijbel
Baruch in de Bijbel

Wat betekenen zegeningen in het Hebreeuws?

Zegen betekent een toename. De aanwezigheid van God stijgt in ons op terwijl we God zegenen. Als we hem respecteren, accepteren we dat God ons leven met gerechtigheid vult. Het wijst op de opkomst van zijn deugd in ons leven.

Wat betekent Bruch in de Bijbel?

Baruch noemde mannelijk Hebreeuws, wat gelukkig, gezegend betekent. Het werd geboren door de volgeling van Jeremia, de hypothetische schrijver van een van de boeken van de apocriefe boeken.

Waarom staat 2 Baruch niet in de Bijbel?

Het apocriefe boek Baruch wordt onderscheiden van de 2 Baruch. Er wordt gezegd dat de 2e Baruch werd geplaatst na de vernietiging van Babyloniërs in de 6e eeuw BCE. Het werd geschreven na de Romeinse verwoesting van Jeruzalem.

Waarom is Baruch belangrijk?

Baruch, die zich naar Jozef uitgaf, was een joodse aristocraat. Hij was de broer van Seraja ben Neria en de zoon van Neria, de kamerheer van koning Zedekia van Juda. Baruch ontwikkelde het geheimschrift van de profeet Jeremia en schreef de eerste en tweede versie van zijn voorspellingen op zoals ze hem waren gedicteerd.

De eerlijke profeet-vriend Jeremia kwam uit een rechtschapen familie van de gemeenschap van Juda en werd gewoonlijk goed doordacht als de broer van de profeet Seraja, aangeduid als zonen van Neria. Tot de profeet Baruch sprak Jeremia al zijn profeten.

In het vierde jaar van de suprematie van Jojachin, de heerser van Juda, was Baruch gefocust op het schrijven van alle voorspellingen die Jeremia tot die tijd had gedaan en ze voor te lezen aan de personen, wat hij deed vanuit een raam in de heilige plaats bij twee waardige gebeurtenissen .

Vervolgens las hij de raadgevers van de heerser eerder op een besloten bijeenkomst voor. Tegelijkertijd gaf Baruch, die werd gevraagd om een verklaring te geven van de methode waarmee de voorspelling was verzameld, een nauwkeurige uitleg van de manier waarop hij het had overgenomen uit het transcript van de profeet.

Hierop gaven ze hem het goede bevel de rol te verlaten en adviseerden hij en Jeremia zich te verbergen. Vervolgens informeerden ze de heerser over wat er was gebeurd, waarop de registratie had gelezen. Maar toen hij er een deel van hoorde, sneed hij het met een zakmes en gooide het, ondanks de argumenten van zijn raadgevers, in het vuur van zijn wintersalon, waar hij ook zat.

Hij beval toen dat Jeremia en Baruch in een groep moesten worden meegenomen. Ze waren echter niet te vinden. Tot op de dag van vandaag herdenken Joden het verschroeien van deze rol door jaarlijks te vasten. Aanvullende registratie werd door Baruch geschreven vanuit het dictaat van de profeet, dat alles in het eerste omvatte, met enkele toevoegingen.

Het allerhoogste buitengewoon is de profetie over de vernietiging van Jojachin en zijn huis als straf voor zijn zondige daad. Deze rol is de profetie van Jeremia, die we nu bezitten. Omdat hij zelf bang was voor de bedreigingen in de profetische rol, verzamelde Baruch de geruststellende garantie dat hij zou worden verlost van de ramp die Juda en Jeruzalem zou moeten overkomen.

Waarom staat het boek van Judith niet in de Bijbel?

Oorzaken voor het verbod zijn onder meer de vertraging van de configuratie, mogelijke Griekse oorsprong, open voorziening van de Hasmonese bloedlijn en misschien Judith’s onbezonnen en verleidelijke karakter.

Nehemia

Nehemia vermeldt de naam Baruch drie keer, waarbij hij twee of misschien drie verschillende personen noemt. Er wordt weinig informatie over deze personen gegeven, behalve dat ze betrokken waren bij tal van activiteiten gedurende Nehemia’s suprematie van Jeruzalem.

Koop in Jeremia een stuk land en plaats Baruch onder de hoede van alle wettige benodigdheden met betrekking tot de daad. Het was een waarzeggerij: “De almachtige God, de God van Israël, zegt: Huizen, gronden en wijngaarden zullen weer bekend worden in dit land.” Het was informatie van hoop, aangezien het oordeel niet constant zou duren. Israël zou worden hersteld en de gebruikelijke activiteiten zouden opnieuw beginnen.

In het 4e jaar kwam de jongen van Josia, de heerser van Juda, van God naar Jeremia. Neem een haspel en schrijf erop alle woorden die ik tot u heb gesproken over Israël, Juda en alle andere staten vanaf het moment dat ik tot u begon te spreken in de regering van Josia tot nu toe.

Als de personen van Juda horen over elke tragedie die ik van plan ben hen op te leggen, zullen ze zich misschien allemaal afkeren van hun slechte wegen; dan zal Ik hun overtreding en hun zonde vergeven.’ Dus riep Jeremia Baruch, de zoon van Neria, en terwijl Jeremia alle woorden dicteerde die de Heer hem had uitgesproken, schreef Baruch ze op het document.

Een kortstondige inleiding beschrijft dat Baruch het boek vijf jaar later schreef over de verwoesting van Jeruzalem door Babylonië in 586 v.Chr. De unieke Hebreeuwse tekst dateert misschien uit de late 2e eeuw voor Christus.

In het volgende gedeelte classificeert een vers God met wereldwijde intelligentie en noemt de Judaïsche wet Gods gave van intelligentie aan mensen. In gedichten van geweeklaag en mededogen die volgen, wordt Jeruzalem belichaamd als een weduwe die huilt om haar verloren kroost, en God spreekt de Joden geruststellende woorden toe. Deze laatste verzen dateren mogelijk uit de 1e eeuw voor Christus.

Verklaring van geloof

We ver trouwen erop dat de Bijbel het zeer slecht beheerde woord van God is en de ultieme autoriteit heeft in geloof en manier van doen. We vertrouwen erop dat er één God is, oneindig actueel in drie mensen: vader, zoon en heilige geest. We vertrouwen erop dat Jezus Christus de Zoon van God is die stierf voor ons kwaad en opstond uit de dood.

Wij geloven dat ontsnapping alleen door geloof in Christus is. We beschouwen de zichtbare wederkomst van Christus, het eindeloze plezier van degenen die bij Christus horen, en het grenzeloze verdriet van degenen die dat niet zijn.

Baruch in de Bijbel: Is Baruch een grote profeet?

Jeremia, Daniël, Ezechiël en Jesaja zijn de voornaamste profeten. Baruch en wenen zijn beide verbonden aan de profeet van Jeremia. Daarom hebben ze hem daarna in de canon geplaatst. Twaalf boekjes en de kleine profeet bevatten een diversiteit aan voorspellingen uit de tijd van de rijken van Israël en Juda.

Lees ook: Vlinder betekenis in de Bijbel; Lepra in de Bijbel